Anterieure overeenkomst over grondexploitatie

Dit item is verlopen op 14-03-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 14-01-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 5 januari 2021 een anterieure overeenkomst (als bedoeld in artikel 6.24 Wro) zijn aangegaan met:

- mevrouw A. Eerenstein, hierna genoemd ‘’de ontwikkelaar’’. De overeenkomst heeft betrekking op het kadastrale perceel sectie H nr. 1553, plaatselijk bekend Baaiduinen 55.

- de heer C.A. India, hierna genoemd ‘’de ontwikkelaar’’. De overeenkomst heeft betrekking op het kadastrale perceel sectie I nr. 504 (deels), plaatselijk bekend Noordhoek tussen nummer 10 en 14 te Lies.

De ontwikkelaar wil op het perceel een woning realiseren. De ontwikkelaar heeft voor de realisatie van het bouwplan de gemeente verzocht om af te wijken van het bestemmingsplan.

Een beschrijving van de zakelijke inhoud van de overeenkomst en een situatietekening met daarop het exploitatiegebied is in te zien in de inforuimte van het gemeentehuis.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingediend.