Anterieure overeenkomst over grondexploitatie

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 16-09-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 8 september 2021 een anterieure overeenkomst zijn aangegaan met mevrouw M.A. Meijer-Breton en de heer A.J. Meijer, hierna genoemd ‘’de ontwikkelaar’’. De overeenkomst heeft betrekking op de kadastrale percelen sectie H nrs. 3421, 3422,  3423 en 3424 (deels), plaatselijk bekend aan de Hoofdweg 3 te West-Terschelling.

De ontwikkelaar wil op de percelen het gebruik van 4 recreatieappartementen wijzigen in 4 permanent te bewonen woningen. Parkeren vindt plaats op eigen erf. De ontwikkelaar heeft voor de realisatie van het bouwplan de gemeente verzocht om af te wijken van het bestemmingsplan. Een beschrijving van de zakelijke inhoud van de overeenkomst en een situatietekening met daarop het exploitatiegebied is op afspraak in te zien in de inforuimte van het gemeentehuis. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingediend.