Bestemmingsplan Lies 57 te Lies ongewijzigd vastgesteld

Dit item is verlopen op 14-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 12-10-2017
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 september 2017 het Bestemmingsplan Lies 57 te Lies (NL.IMRO.0093.BP2016LIES57-VA01) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het Bestemmingsplan Lies 57 te Lies heeft betrekking op de omzetting van bedrijfswoning naar reguliere woning op het perceel Lies 57 te Lies. De detailhandelsbestemming van het perceel Lies 57 te Lies wordt gesplitst in de bestemming ‘Detailhandel’ voor de bestaande winkel en de bestemming ‘Wonen’ voor de bestaande bedrijfswoning met recreatieverblijf. Er worden geen nieuwe bedrijfsgebouwen mogelijk gemaakt. De woning wordt niet verplaatst.

Het bestemmingsplan ligt, met bijbehorende stukken, gedurende 6 weken, vanaf vrijdag 13 oktober 2017 tot en met donderdag 23 november 2017, ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Burgemeester van Heusdenweg 10A te West-Terschelling.

U kunt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ook digitaal raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ of hieronder als pdf bestand downloaden. De authentieke planbestanden zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling/.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan (vaststellingsbesluit) beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden zijn.
  • Belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
  • Belanghebbenden voor zover het wijzigingen betreft die de gemeenteraad bij vaststelling van de bestemmingsplannen heeft aangebracht in de plannen.

U stelt beroep in door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die brief vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepsschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar het postadres van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl

Ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 5 van de wet ruimtelijke ordening treedt het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van het desbetreffende besluit niet op. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.