Coördinatieregeling ontwerpbestemmingsplan Badhotel Midsland aan Zee en ontwerp besluit omgevingsvergunning badhotel Midsland aan Zee Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 04-11-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Coördinatieregeling bestemmingsplan en omgevingsvergunning

De gemeenteraad heeft op 26 september 2017 besloten toepassing te geven aan artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Coördinatieregeling Wro) voor de realisatie van het Badhotel te Midsland aan Zee. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de procedure voor samenhangende besluiten gelijk op te laten lopen. In dit geval gaat het om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. De ontwerpbesluiten worden gelijktijdig bekendgemaakt en ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken overeenkomstig artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van vrijdag 5 november 2021 t/m donderdag 16 december 2021 voor een ieder ter inzage liggen:

  1. het ontwerpbestemmingsplan Badhotel Midsland aan Zee. Het ontwerpbestemmingsplan heeft het identificatienummer NL.IMRO.0093.BP2018Badhotel-ON01;
  2. de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van een badhotel bestaande uit een restaurant met 23 appartementen en een bijgebouw, het plaatsen van drie vlaggenmasten, het bouwen van betonnen keerwanden, het verbreden van een bestaande uitweg en het aanbrengen van terreinverharding, op het perceel, kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie E, nummer 644, plaatselijk bekend Midsland aan Zee 459-A te Midsland.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning zijn te raadplegen bij de publiekbalie in het gemeentehuis en digitaal door hier onder de stukken als pdf bestand te downloaden. Het ontwerpbestemmingsplan is ook  te raadplegen via de www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan Gemeente Terschelling, t.a.v. college van burgemeester en wethouders, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. In uw reactie dient u duidelijk aan te geven of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen kunt u hiervoor een afspraak maken met het team Beleid via telefoonnummer 0562-446244.