Coördinatieregeling ontwerpbestemmingsplan B&Y terrein en ontwerp besluit omgevingsvergunning recreatie- appartementen en woningen B&Y locatie

Dit item is verlopen op 19-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 19-10-2017
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Coördinatieregeling bestemmingsplan en omgevingsvergunning

De gemeenteraad heeft op 20 juni 2017 besloten toepassing te geven aan artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Coördinatieregeling Wro) voor de realisatie van de herinrichting van het B&Y terrein aan het Groene Strand en de Zwarteweg te West-Terschelling. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de procedure voor samenhangende besluiten gelijk op te laten lopen. In dit geval gaat het om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. De ontwerpbesluiten worden gelijktijdig bekendgemaakt en ter inzage gelegd.      

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken overeenkomstig artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van vrijdag 20 oktober 2017 tot en met donderdag 30 november 2017 voor een ieder ter inzage liggen:

  1. het ontwerpbestemmingsplan B&Y terrein. Het ontwerpbestemmingsplan heeft het identificatienummer NL.IMRO.0093.BP2017BYterrein-ON01;
  2. de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van 19 recreatie-appartementen en 4 woningen op de B&Y locatie aan het Groene Strand en Zwarteweg te West-Terschelling.
     

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning zijn te raadplegen bij de publieksbalie in het gemeentehuis, digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ (PlanID NL.IMRO.0093.BP2017BYterrein-ON01) en hier onder te downloaden als pdf bestand.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan Gemeente Terschelling, t.a.v. college van burgemeester en wethouders, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. In uw reactie dient u duidelijk aan te geven of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen kunt u hiervoor een afspraak maken met de heer Hellevoort via telefoonnummer 0562-446244.