Definitieve omgevingsvergunning voerplaats Dorpsstraat 20, Hoorn

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 05-05-2022
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Betreft het aanleggen van een voerplaats (legalisatie) op het perceel kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie I, perceelnummer 2375, plaatselijk bekend als nabij Dorpsstraat 20 te Hoorn, is verleend onder kenmerk 2020-FUMO-0046164. (plan ID: NL.IMRO.0093.OV202146146drpst20-VG01).

De vergunning is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

De beschikking ligt van 6 mei tot en met 16 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage.

U kunt de stukken inzien:

  • in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446244.
  • de stukken zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of te downloaden uit de bronmap (toelichting, besluitdocument, beleidstekst (bijlage) en illustratie). .

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd beroepschrift indienen tegen dit besluit. De beroepstermijn van 6 weken loopt van 6 mei tot en met 17 juni 2022. Dit geldt alleen voor degenen die over de ontwerpvergunning tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, dan wel die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze kenbaar te maken.

Beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening. Beroepschriften inzake de beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunt u sturen naar: Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD GRONINGEN.

Via http://loket.rechtspraak.n/bestuursrecht kan ook digitaal beroep worden ingesteld.

Het instellen van beroep schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan verzoeken om een voorlopige voorziening. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de rechtbank. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn, dan treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).