Gegevens uit de Basisregistratie Personen

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 09-12-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn gegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont. Het gaat onder andere om de gegevens van uw adres, nationaliteit, ouders, burgerlijke staat en kinderen.

Uw gegevens worden automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, uw zorgverzekeraar en de DUO. Ook verstrekken wij uw gegevens aan maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op de informatie uit de BRP. Welke persoonsgegevens aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verstrekken van persoonsgegevens kunt u niet voorkomen, omdat het verplicht is voorgeschreven.

In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om uw persoonsgegevens. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding vragen. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat) en aan zogenoemde vrije derden (zoals sport- of muziekverenigingen). U kunt uw schriftelijke verzoek om geheimhouding richten aan het college van burgemeester en wethouders.