Geweigerde omgevingsvergunning plaatselijk bekend als het Wad ten zuiden van Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oosterend
Publicatiedatum: 02-09-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Verzonden op 26 augustus 2021, kadastrale sectie H, kadastraal perceelnummer 5, plaatselijk bekend als het Wad ten zuiden van Terschelling, in het verlengde van de Parkweg te Oosterend, het tijdelijk afwijken (vijf jaar) van de beheersverordening voor het organiseren en uitvoeren van een kunstproject genaamd ‘De Streken’, kenmerk 2021-FUMO-0053466.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt.

Bezwaarschriften moeten bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO: Mail naar waboloket@fumo.nl of  bel 0566-750300. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.