Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Havengebied Terschelling’

Dit item is verlopen op 30-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 27-02-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 5 februari 2020 het bestemmingsplan ‘Havengebied Terschelling’ opnieuw gewijzigd heeft vastgesteld (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2017HAVENGEBIED-VG02).

De wijzigingen op het eerder vastgestelde bestemmingsplan hebben betrekking op:

Groene Strand: Het gebied krijgt de bestemming ‘Natuur’ met uitzondering van de ontsluitingsweg naar De Walvis en voor het B&Y-terrein langs. Deze houdt de bestemming ‘Verkeer-Verblijfsgebied’.

De Kom / de bestemming Water: De bestemming ‘Natuur’ wordt toegekend aan de zandplaat in het westen van De Kom.
De lengte van de steigers binnen de bestemming ‘Water’, wordt aanvullend in de regels vastgelegd op de bestaande lengte. Artikel 10.2 lid b komt als volgt te luiden:
aanleginrichtingen, havendammen en kademuren zullen uitsluitend op de bestaande locatie, met de bestaande lengte en tot de bestaande bouwhoogte worden gebouwd;

Evenementenregeling: De afwijkingsbevoegdheid voor culturele voorstellingen en/of evenementen uit artikel 15 van het op 24-04-2018 vastgestelde ‘Bestemmingsplan Havengebied Terschelling’ (NL.IMRO.0093.BP2017HAVENGEBIED-VG01) van de regels wordt verwijderd.

Flexibiliteit uit het plan verwijderen: De binnenplanse afwijkingen en ook omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (aanlegvergunning) worden verwijderd.

Begrenzing ter hoogte van De Walvis aanpassen: De begrenzing wordt ter plekke van strandpaviljoen De Walvis aangesloten op het onherroepelijke bestemmingsplan ‘West-Terschelling, paviljoen De Walvis’ (NL.IMRO.0093.BP2016DEWALVIS-VA01).

Artikel 4 Natuur: Artikel 4 ‘Natuur’ wordt overeenkomstig het Voorstel aanpassing artikel 4 Natuur bestemmingsplan Havengebied, d.d. 28 januari 2020, aangepast.

Het raadsbesluit en vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf vrijdag 28 februari 2020 tot en met donderdag 9 april 2020 voor een ieder ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt het stuk digitaal raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ of hier onder in pdf formaat downloaden.

  1. Tijdens de beroepstermijn kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld.
    die over het ontwerp bestemmingsplan tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, dan wel kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze kenbaar te maken,
  2. voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad bij de vaststelling zijn aangebracht.

Op grond van artikel 6:8 lid 4 Awb start de beroepstermijn van 6 weken met ingang van 29 februari 2020 t/m 10 april 2019. U stelt beroep in door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die brief vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar het postadres van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan verzoeken om een voorlopige voorziening. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).