Inspraak concept Woonvisie

Dit item is verlopen op 21-07-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 22-06-2017
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De gemeente heeft een nieuwe Woonvisie in voorbereiding. De Woonvisie beschrijft wat de knelpunten op de woningmarkt zijn en geeft aan welke maatregelen nodig zijn om de knelpunten aan te pakken. Het hoofddoel van de Woonvisie is het realiseren van een betere balans op de woningmarkt.

Om dit te bereiken ligt de prioriteit de eerste jaren bij het realiseren van starterswoningen en doorstroomwoningen in het lagere huur- en koopsegment en tijdelijke huisvesting voor met name seizoenpersoneel. Hier liggen de grootste knelpunten. Er is behoefte aan het toevoegen van 135 tot 190 woningen, 6 tot 8 woningen voor beschermd wonen en ombouw van bestaand vastgoed (zoals de huidige campus) voor tijdelijke huisvesting van 100 tot 150 personen. De nieuwbouw moet betaalbaar zijn en blijven en ruimtelijk passen.

Het college is benieuwd naar uw mening over de concept Woonvisie. Van 23 juni t/m 20 juli 2017 kunnen ingezetenen van de gemeente Terschelling en anderen die belanghebbende zijn in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht, een schriftelijke inspraakreactie indienen. De inspraakreactie kunt u richten aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.