Omgevingsvergunning achter Lies 30 en naast Lies 36-4

Dit item is verlopen op 23-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 23-11-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - verleend

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verzonden op 14 november 2017, achter Lies 30 en naast Lies 36-4, kadastrale sectie I, nummer 2881, bouwen van een bijgebouw, kenmerk 2017-FUMO-0024805.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt.

Bezwaarschriften moeten bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8800 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO: Mail naar waboloket@fumo.nl of  bel 0566-750300. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.