omgevingsvergunning bouw woning Sûdachterom 5, Midsland

Dit item is verlopen op 17-02-2022.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 17-12-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Betreft het bouwen van een woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie G, perceelnummer 232, plaatselijk bekend als Sudachterom te Midsland, is verleend onder kenmerk 2021-FUMO- 0050941 (plan ID: NL.IMRO.0093.OV202150941SACHTRM-VG01).

De beschikking ligt van vrijdag 17 december 2021 t/m donderdag 27 januari 2022 ter inzage. Kijk voor meer informatie op www.terschelling.nl bij ‘bekendmakingen’. U kunt de stukken inzien:

  • bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen 0566-750300), Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.
  • in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446244.
  • de stukken zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of hier te downloaden (Toelichting, Besluitdocument, illustratie, Beleidstekst).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken een gemotiveerd beroepschrift indienen tegen dit besluit. De beroepstermijn van 6 weken loopt van 18 december 2021 t/m 28 januari  2022. Dit geldt alleen voor degenen die over de ontwerpvergunning tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, dan wel die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze kenbaar te maken.

Beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening. Beroepschriften inzake de beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunt u sturen naar: Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD GRONINGEN.

Het instellen van beroep schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan verzoeken om een voorlopige voorziening. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de rechtbank. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn, dan treedt het omgevingsvergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).