Omgevingsvergunning De Ruyterstraat 3 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 09-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 09-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - verleend

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verzonden op 1 april 2020, De Ruyterstraat 3 te West-Terschelling, het brandveilig gebruik voor het pand (uitbreiding van 2 familiekamers), kenmerk 2019-FUMO-0036659.

Tegen de beschikking kan van 02-04-2020 t/m 14-05-2020 beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland door:

* belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpbeschikking;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over ontwerpbeschikking.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt.

Bezwaarschriften moeten bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO: Mail naar waboloket@fumo.nl of  bel 0566-750300. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.