Omgevingsvergunning groepenterrein van Staatsbosbeheer nabij de Longway 28-A te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 19-10-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 19-08-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - verleend

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verzonden op 11 augustus 2021, het perceel kadastraal bekend als sectie E, perceelnummer 1642, plaatselijk bekend als het groepenterrein van Staatsbosbeheer nabij de Longway 28-A te West-Terschelling, het tijdelijk afwijken (vijf jaar) t.b.v. het jaarlijks congres (Springtij Forum), kenmerk 2021-FUMO-0055273.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt.

Bezwaarschriften moeten bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO: Mail naar waboloket@fumo.nl of  bel 0566-750300. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.