Omgevingsvergunning Oosterend 39 te Oosterend

Dit item is verlopen op 22-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oosterend
Publicatiedatum: 22-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - verleend

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verzonden op 11 mei 2020, Oosterend 39 te Oosterend, het wijzigen van één voorschrift van de verleende omgevingsvergunning voor kamperen bij de boer, kenmerk 2020-FUMO-0040856.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt.

Bezwaarschriften moeten bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO: Mail naar waboloket@fumo.nl of  bel 0566-750300. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.