Omgevingsvergunning perceel kadastraal bekend als gemeente Terschelling sectie H, perceelnummers 2133, 2131, 2132 en 2134

Dit item is verlopen op 02-02-2022.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 02-12-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - verleend

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verzonden op 25 november 2021, perceel kadastraal bekend als gemeente Terschelling sectie H, perceelnummers 2133, 2131, 2132 en 2134, het verwijderen van een duiker in de bestaande dam, het vervangen van een duiker in een bestaande dam, het aanbrengen van een nieuwe stuw, waterpeil verhogen, laagte aanbrengen in het landschap, een natuurvriendelijke oever aanbrengen, het dempen watergang (sloot) en het graven van een nieuwe watergang (sloot), kenmerk 2021-FUMO-0057843.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt.

Bezwaarschriften moeten bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO: Mail naar waboloket@fumo.nl of  bel 0566-750300. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.