Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Molkenbosweg 16 te Formerum

Dit item is verlopen op 11-04-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 11-02-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - verleend

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verzonden op 5 februari 2021, kadastrale sectie I, kadastrale perceelnummers 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055 en 3056, plaatselijk bekend Molkenbosweg 16 te Formerum, het plaatsen van 8 bergingen en 8 pergola’s, kenmerk 2020-FUMO-0048503.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt.

Bezwaarschriften moeten bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO: Mail naar waboloket@fumo.nl of  bel 0566-750300. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.