Ontwerp bestemmingsplan West-Terschelling – ’t Land 7, 9 en 11

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 16-06-2022
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt met ingang van vrijdag 17 juni 2022 het ontwerp bestemmingsplan ‘West-Terschelling – ’t Land 7, 9 en 11’  ter inzage (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2022tLand-ON01). Het bestemmingsplan is opgesteld om de sloop van een gastenverblijf en schuur en de vervanging daarvan door een gebouw voor personeelshuisvesting op het perceel ’t Land 11 mogelijk te maken.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van vrijdag 17 juni 2022 t/m donderdag 28 juli 2022 ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt het stuk digitaal raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/. Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan als pdf bestand hieronder te raadplegen en te downloaden. Tegen vergoeding kan een afschrift van het ontwerpplan worden verstrekt op het gemeentehuis.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen. Dit kan door het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Ook kan mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken met Jan Kleefstra via telefoonnummer 0562-446244. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt geadviseerd om minimaal twee weken voor het verlopen van de ter inzage termijn een afspraak te maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze