Ontwerp omgevingsvergunning bouw woningen en appartementen lutineweg, West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 05-05-2022
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen een aanvraag om een omgevingsvergunning op 11 oktober 2021.
Betreft: Het bouwen van 3 woningen en 16 appartementen en het maken van een uitweg.
Locatie: Perceel kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie A, perceelnummer 2835, plaatselijk bekend hoek Lutineweg en Cornelis Douwesstraat te West-Terschelling.

Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2021-FUMO-0057521 (plan ID op ruimtelijkeplannen.nl: NL.IMRO.0093.OV202157521lutinwg-ON01).

De ontwerpbeschikking ligt met ingang van 6 mei 2022 zes weken ter inzage:

  • In het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446224;
  • De stukken zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of te downloaden als pdf bestand uit de bronmap (toelichting, besluitdocument, beleidstekst (bijlage) en illustratie).

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.
Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de gemeente Terschelling email: gemeente@terschelling.nl of tel. 0562-446244.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft u 6 weken de tijd om uw zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpbeschikking. De termijn om uw zienswijze in te dienen loopt van 6 mei 2022 tot en met 16 juni 2022.