Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik Zwarteweg 2 te West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 29-10-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen: een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen op 20 augustus 2021.
Betreft: brandveilig gebruiken van appartementengebouw
Locatie: Zwarteweg 2, 8881 DB West-Terschelling

Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2021-FUMO-0055890.

De ontwerpbeschikking ligt vanaf vrijdag van 29 oktober 2021 zes weken ter inzage:

  • bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen 0566-750300), Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.
  • in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446224.
  • De stukken zijn digitaal te raadplegen via www.terschelling.nl bij ‘bekendmakingen’

Tegen de ontwerpbeschikkingen kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de gemeente: gemeente@terschelling.nl of tel. 0562-446244.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft u 6 weken de tijd om uw zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpbeschikking. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag waarop wij de ontwerpbeschikking ter inzage hebben gelegd. De termijn om uw zienswijze in te dienen loopt van vrijdag 29 oktober 2021 t/m donderdag 9 december 2021.