Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voerplaats, Dorpsstraat 20 te Hoorn

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 04-11-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen een aanvraag omgevingsvergunning op 15 oktober 2020.

Betreft: Het aanleggen van een voerplaats (legalisatie).

Locatie: Perceel kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie I, perceelnummer 3070, plaatselijk bekend nabij Dorpsstraat 20, 8896 JE te Hoorn

Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 202-FUMO-0046146 (plan ID op ruimtelijkeplannen.nl: NL.IMRO.0093.OV202146146drpst20-ON01).

De ontwerpbeschikking ligt met ingang van 5 november 2021 zes weken ter inzage:

  • in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446244;
  • bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen 0566-750300), Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou;
  • De stukken zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of hier te downloaden (Toelichting, besluitdocument, illustratie, beleidstekst).

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de gemeente Terschelling email: gemeente@terschelling.nl of tel. 0562-446244.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft u 6 weken de tijd om uw zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpbeschikking. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na ter inzage leggen. De termijn om uw zienswijze in te dienen loopt van 5 november 2021 t/m 16 december 2021.