Registratie van een aanduiding van een politieke groepering

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 14-12-2017
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Het centraal stembureau heeft op 11 december 2017 besloten om in het register voor de gemeenteraadsverkiezingen, zoals bedoeld in artikel G3 van de Kieswet, de volgende aanduiding van een politieke groepering in te schrijven: SAMEN TERSCHELLING.

Op grond van de Kieswet kunt u binnen 6 dagen een gemotiveerd beroepschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 dagen vangt aan met ingang van de dag na die waarop  het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA  DEN HAAG.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.

Tijdens de beroepsprocedure blijft het besluit gelden. Daarom kunt u, tegelijk met het indienen van het beroep, aan de bestuursrechter een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing van het besluit) vragen. Als de rechter daartoe aanleiding ziet, kan hij een regeling treffen voor de periode dat uw beroep in behandeling is. Daarvoor geldt wel dat u een spoedeisend belang moet hebben. Het verzoek kunt u richten aan de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA  DEN HAAG. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.