Vastgesteld bestemmingsplan Dorsvereniging Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 11-06-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 27 mei 2020 het bestemmingsplan ‘Dorsvereniging Terschelling’ ongewijzigd heeft vastgesteld (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2019Dorsverenigi-VG01). Het bestemmingsplan is opgesteld om een kleinschalige opslagruimte voor historisch agrarisch materiaal van de Dorsvereniging te realiseren aan de Duinweg Formerum te Formerum. Kadastraal bekend: gemeente Terschelling, sectie I, nummer 2528.

Het raadsbesluit en vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf vrijdag 12 juni 2020 tot en met donderdag 24 juli 2020 voor een ieder ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. In verband met het coronavirus is het gemeentehuis alleen te bezoeken op afspraak. Wilt u het bestemmingsplan op het gemeentehuis inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446244. Het raadsbesluit en bestemmingsplan kunt u digitaal raadplegen op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ of hieronder als pdf bestand downloaden

Tijdens de beroepstermijn kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld, door diegene die over het ontwerp bestemmingsplan tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, dan wel die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze kenbaar te maken.

De beroepstermijn van 6 weken loopt van 13 juni 2020 t/m 25 juli 2020. U stelt beroep in door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die brief vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar het postadres van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 26 juli 2020. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan verzoeken om een voorlopige voorziening. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).