Vastgesteld bestemmingsplan Kunneweg 8 te Hoorn

Dit item is verlopen op 08-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8896KD8
Publicatiedatum: 08-05-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 22 april 2020 het bestemmingsplan ‘Kunneweg 8 te Hoorn’ heeft vastgesteld (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2019KUNNEWEG8-VG01). Het bestemmingsplan is opgesteld om het bouwvlak aan de Kunneweg 8 te draaien en het woonperceel naar achter uit te breiden. (kadastraal: sectie K, nummers 61 en 68)

Het raadsbesluit en vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf vrijdag 8 mei 2020 t/m donderdag 18 juni 2020 voor een ieder ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. Wilt u het bestemmingsplan op het gemeentehuis inzien, dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken door te bellen naar 0562-446244. U kunt het bestemmingsplan digitaal raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ of hieronder als pdf bestand downloaden.

Tijdens de beroepstermijn kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld die over het ontwerp bestemmingsplan tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, dan wel die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze kenbaar te maken.

De beroepstermijn van 6 weken start op 9 mei 2020 t/m 19 juni 2020. U stelt beroep in door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die brief vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar het postadres van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan verzoeken om een voorlopige voorziening. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).