Vastgesteld wijzigingsplan uitbreiding camping Grientebos te Formerum Noord, Terschelling

Dit item is verlopen op 07-05-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 05-03-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken bekend dat zij op 18 februari 2020 het wijzigingsplan ‘Uitbreiding camping Grientebos te Formerum Noord´ ongewijzigd hebben vastgesteld.

Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van camping Grientebos, ten behoeve van de kwaliteitsverbetering (plan ID: NL.IMRO.0093.WP2018GRIENTEBOS-VG01). Tegen het ter inzage gelegde ontwerp wijzigingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt van vrijdag  6 maart 2020 tot en met donderdag 16 april 2020 voor een ieder ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt het vastgestelde wijzigingsplan digitaal raadplegen op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ of hier onder als pdf bestand downloaden. Tegen vergoeding kan een afschrift van het plan worden gevraagd op het gemeentehuis.  De authentieke planbestanden van het wijzigingsplan zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling/.

Gedurende de beroepstermijn kan tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

  • degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerp wijzigingsplan belanghebbenden zijn of
  • door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kenbaar te maken.

Op grond van artikel 6:8 lid 4 Awb start de beroepstermijn van 6 weken met ingang van 7 maart 2020 t/m 17 april 2020. U stelt beroep in door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die brief vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar het postadres van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het besluit treedt  in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het wijzigingsplan niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan verzoeken om een voorlopige voorziening. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).