Verkeersbesluit en wegsleepregeling

Dit item is verlopen op 10-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 10-10-2019
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit

In verband met het houden en op-/afbouwen van de kermis van 14 oktober 2019 13.00 uur t/m 28 oktober  2019 17.00 uur worden de gehele parkeerplaatsen aan de Zwarteweg en Dellewal in West-Terschelling afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers (verzonden op 2 oktober 2019).

Alle op beide parkeerplaatsen geparkeerde auto’s moeten maandag 14 oktober om uiterlijk 13.00 uur weg zijn. Als er daarna nog auto’s staan, zullen deze worden weggesleept. De kosten voor het wegslepen zijn voor rekening van de eigenaar van de auto.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaand besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking aan de aanvrager bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD  Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.