Verkeersbesluit Willem Barentszkade

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling, Heel Terschelling
Publicatiedatum: 18-11-2021
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit

Er is een verkeerbesluit genomen voor de intocht van Sinterklaas. De Willem Barentszkade wordt op 20 november 2021 van 10.00 uur tot 11.30 uur afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers (verzonden op 12 november 2021).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovenstaand besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking aan de aanvrager bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD  Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.