Vooraankondiging Ontwerp bestemmingsplan Recreatiewoningen Duinweg Midsland 31 te Midsland, Terschelling

Dit item is verlopen op 27-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8891HR31
Publicatiedatum: 27-02-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden voor Recreatiewoningen Duinweg Midsland 31 te Midsland. Initiatiefnemer is voornemens om 4 recreatiewoningen te realiseren op het perceel aan de Duinweg Midsland 31 te Midsland.

Tegen de voornemens kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er wordt geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie.

Indien het college van burgemeester en wethouders het ontwerp bestemmingsplan vrijgeeft voor de procedure zal een ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Op dat moment krijgt een ieder de gelegenheid om zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan. Voorafgaand aan de ter inzage legging zal daarvan kennisgeving worden gedaan in de Terschellinger, de Staatscourant (online) en via de website van de gemeente. In die kennisgeving zal worden vermeld wanneer en hoe de stukken zijn in te zien en hoe daarover een zienswijze kenbaar kan worden gemaakt.