Vooraankondiging Ontwerp wijzigingsplan Burgemeester van Heusdenweg 14 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 27-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8881EC14
Publicatiedatum: 27-02-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om een wijzigingsplan voor te bereiden voor de Burgemeester van Heusdenweg 14 te West-Terschelling. Initiatiefnemer is voornemens om de bestemming te wijzigen van ‘Wonen-1’ naar ‘Wonen-2’ en vervolgens de huidige woning te slopen en een gebouw met twee bouwlagen met vier recreatieappartementen en één permanente woning terug te bouwen

Tegen de voornemens kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er wordt geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie.

Indien het college van burgemeester en wethouders het ontwerp wijzigingsplan vrijgeeft voor de procedure zal een ontwerp wijzigingsplan ter inzage worden gelegd. Op dat moment krijgt een ieder de gelegenheid om zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot het ontwerp wijzigingsplan. Voorafgaand aan de ter inzage legging zal daarvan kennisgeving worden gedaan in de Terschellinger, de Staatscourant (online) en via de website van de gemeente. In die kennisgeving zal worden vermeld wanneer en hoe de stukken zijn in te zien en hoe daarover een zienswijze kenbaar kan worden gemaakt.