Weigering omgevingsvergunning Boddelenweg 5 te Hoorn

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 28-05-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het bouwen van paardenverblijven, een buitenmanege en 53 appartementen op het perceel plaatselijk bekend Boddelenweg 5 te Hoorn. Het college heeft de omgevingsvergunning geweigerd, omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan en met de redelijke eisen van welstand. Het weigeringsbesluit is op 25 mei 2020 verzonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Raatjes van de FUMO, telefoonnummer 0566-750 300. Vermeldt u daarbij dan het registratienummer van het besluit: 2020-FUMO-0038034.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 25 mei 2020 bezwaar maken tegen het weigeringsbesluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • de gronden van het bezwaar

    Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met of na het indienen van het bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD  GRONINGEN, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.