Vergadering Gemeenteraad 02-07-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 28 mei 2019

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

4c Voortgang grote projecten

Programma Wonen 135+, Duurzaamheid, Dellewal, Havenfront, Tonnenloods, Inningswijze Toeristenbelasting

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Kadernota

7 1e Bestuursrapportage en 2e Begrotingswijziging

8 Benoeming lid Raadscommissie namens VVD