Vergadering Gemeenteraad 09-07-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 25 juni 2019

Bijgevoegde documenten

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

4c Voortgang grote projecten

Programma Wonen 135+, Duurzaamheid, Dellewal, Havenfront, Tonnenloods, Inningswijze Toeristenbelasting

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Nota inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Dellewal e.o.

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

7 Randvoorwaarden en uitvoeringsprogramma Havenfront

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

8 Toekomstvisie Onderwijs Terschelling

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

9 Aanvulling welstandscriteria op Woonprogramma 135+

8/7/19 aangepast concept raadsbesluit toegevoegd

10 Begroting 2020 GR Fryslân West