Vergadering Gemeenteraad 17-12-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

N.B. volgorde agendapunten is gewijzigd, agendapunt 12 & 13 toegevoegd d.d. 10 december 2019

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda 17 december 2019

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 26 november 2019

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

4c Voortgang grote projecten

5 Lijst ingekomen stukken

Bespreekstukken

6 Belastingverordeningen en tarieventabellen 2020

7 3e Begrotingswijziging

8 Benoemen leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Hamerstukken

9 Bestemmingsplan Kaap Seinpaalduin

10 Nota Reserves en Voorzieningen

11 Belastingverordening OZB 2020

12 Aanwijzing griffie

Bespreekstukken

13 Motie vreemd aan de orde van de dag

Motie volgt.

14 Motie vreemd aan de orde van de dag