Vergadering Gemeenteraad 24-09-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 2 & 9 juli 2019

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

4c Voortgang grote projecten

5 Lijst ingekomen stukken

Wilt u een ingekomen stuk inzien? Dan kunt u deze opvragen bij de griffie via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

Bespreekstukken

6 Benoemen lid raadscommissie namens fractie PvdA

7 Bestemmingsplan Kunneweg 8

8 Principebesluit verplaatsing EP Ruijg naar Midslander Hoofdweg 4 en woningbouw op de locatie Lies 22 in Lies

9 Ruimte voor hobbyboeren

10 Aansturing sociaal domein

Bijgewerkt gemeenteblad toegevoegd d.d. 18 sept.

11 Conceptbegroting FUMO 2020

18/9/19 bijlage 11.d. toegevoegd

Hamerstukken

12 Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020-2023

13 Jaarverslag IBT en Archiefbeheer

14 Vaststellen 2e begrotingswijziging 2019

15 Motie vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten