Vergadering Gemeenteraad 26-11-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda 26 november 2019

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 29 oktober 2019

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

4c Voortgang grote projecten

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken kunnen worden opgevraagd bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

Bespreekstukken

6 Evaluatie kamperen en kamperen bij de boer

7 Eerste herziening beleidsregels nieuwe woningen

Bijgewerkt gemeenteblad (aangevuld na raadscommissie) toegevoegd d.d. 19/11/2019.

8 Evaluatie FUMO en hoe nu verder

9 Regiodeal

Hamerstukken

10 Startdocument Regionale Energietransitie

11 Jaarstukken GR Fryslân West 2018

12 Uittreden Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West

13 Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingaande 1 januari 2020 GR Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân

Bespreekstukken

14 2e Bestuurs-rapportage