Vergadering Gemeenteraad 28-05-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 23 april 2019

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

4c Voortgang grote projecten

5 Lijst ingekomen stukken

N.B. reacties Dellewal zijn in te zien via de griffie.

Bijgevoegde documenten

Bespreekstukken

6 Jaarrekening 2018

N.B. na behandeling in raadscommissie 21 mei zijn op 23 mei een aangepast gemeenteblad en raadsbesluit, alsmede bijlage 6.h. toegevoegd.

7 Begrotingswijziging 2019 FUMO

8 Visie op de particpatiewet en 'Position Paper' participatie (wet)

Hamerstukken

9 Concept Integraag Veiligheidsplan Terschelling 2019-2022

10 Concept Programma begroting 2020, 1e begrotingswijziging 2019 & Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Fryslân

11 Begroting 2020 & Jaarstukken 2018 GR Hûs & Hiem

12 Concept begroting 2020 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

13 Begroting 2020 GR De Waddeneilanden

14 Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouders