Vergadering Gemeenteraad 29-10-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda 29 oktober 2019

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 5 & 24 september 2019

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

4c Voortgang grote projecten

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken kunnen opgevraagd worden bij de griffie via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

Bespreekstukken

6 Begroting 2020

7 Belastingverordening Toeristen- en Forensenbelasting

8 Aanpassing Welstandsnota

9 Hardheidscausule West aan Zee 133

10 Hardheidsclausule Noordlandweg 19 Midsland Noord

11 Rekenkamerrapport externe inhuur

Hamerstukken

12 Overeenkomst geldlening AVV

13 Concept verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023

14 Kostenregeling bouwleges

15 Implementatieplan en scenario’s Sociaal Domein Fryslân

16 Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019

17 Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming

18 Vaststellen archiefverordening