Vergadering Raadscommissie 10-09-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda 10 september 2019

Actie: ter bespreking

3 Vragenronde voor burgers

4 Vaststellen besluitenlijst 25 en 26 juni 2019

5 Lijst met toezeggingen

6a Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6b Overige mededelingen van het college

7 Bestemmingsplan Kunnenweg 8

8 Principebesluit verplaatsing EP Ruijg naar Midslander Hoofdweg 4

9 Sturing Sociaal Domein Noordwest Fryslan

9.e. toegevoegd d.d. 3 sept

10 Conceptbegroting FUMO 2020

11 Rondvraag voor commissieleden